BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA NR 2
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA NR 2

Branżowa 1st

sekretariat@zss.resman.pl
www.zsunicef.pl
ul. Ofiar Katynia 1
35-209 Rzeszów
177483170
Uczniowie:
54
Oddziały klasowe:
11
Obiekty sportowe:
3
Kadra nauczycielska w placówce

Dyplomowani:
101
Mianowani:
17
Kontraktowi:
29
Stażyści:
3
Bez tytułu:
2
„Dobro dziecka nade wszystko” to motto, które ukierunkowuje pracę Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie. Edukacja i rewalidacja W skład Zespołu Szkół wchodzą: Specjalne Przedszkole Publiczne Nr 30, Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 20, Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna Nr 2 (kierunek: kucharz, ogrodnik, stolarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej), Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy. W Szkole działa Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy organizujący wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Ponadto Szkoła oferuje szereg zajęć specjalistycznych, prowadzonych przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, takich jak: logopedia, komunikacja alternatywna, integracja sensoryczna, zajęcia z surdopedagogiem, Tomatis, zajęcia z tyflopedagogiem, terapia taktylna, Trening Umiejętności Prospołecznych, EEG Biofeedback, muzykoterapia, terapia autyzmu, terapia behawioralna. Uczniowie mogą poszerzyć swoje kwalifikacje biorąc udział w kursach kwalifikacyjnych. Dodatkowe inicjatywy Na terenie placówki działa Stowarzyszenie Ars Vivendi na Rzecz Rozwoju ZS UNICEF w Rzeszowie, realizujące wiele przedsięwzięć dla podopiecznych. Szkoła współpracuje z placówką specjalną z Bielefeld (Niemcy).
Kierunki kształcenia
Kucharz
Ogrodnik 
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
Stolarz
UE

Działanie realizowane w ramach projektu „Adaptacja koncepcji Urban Lab w Rzeszowie”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

Opracowany na potrzeby hackatonu dla edukacji miejskiej "EDU HACK" 2021.